บุคลากร

Noรหัสชื่อ-นามสกุลสังกัดงานตำแหน่งบริหาร
1041035 นาง อัจฉรา อาศิรพจน์มนตรี งานบริหาร  หัวหน้าภาควิชาการแพทย์แผนไทย
2041044 นาย ธีระพงษ์ อาญาเมือง   
3043092 นางสาว อัจฉราวรรณ ยิ้มยัง งานวิชาการ 
4043093 นาง ลัดดา เชาว์ศิลป์ งานวิชาการ 
5043146 นาย วศิน สุทธินาค คลินิคแพทย์แผนไทย 
6043160 นาย ทวีรัตน์ ทับทิมทอง งานกิจการนักศึกษา 
7043171 นาง พัชนี พรหมมา คลินิคแพทย์แผนไทย 
8043172 นาง สุนารี วีรบรรจง คลินิคแพทย์แผนไทย 
9043173 นาย พรเมธินท์ สหะธนสวัสดิ์ คลินิคแพทย์แผนไทย 
10043175 นางสาว มณฑาทิพย์ เงินสะพรั่ง งานบริหาร 
11043184 นาย พรเพ็ชร แดงดง คลินิคแพทย์แผนไทย 
12043186 นางสาว เครือวัลย์ แพทนัทธี งานประกันคุณภาพการศึกษา 
13043230 นางสาว ภควรรณ เหล่าบัวดี งานบริการวิชาการและงานวิจัย 
14043271 นางสาว จันทร์จีรา บุญมา คลินิคแพทย์แผนไทย